komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie, pre import a export tovaru
Volajte na: 0905 935 732

Intrastat

INTRASTAT systém je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Namiesto výrazu "dovoz" sa používa výraz "prijatie" a výraz "vývoz" je nahradený výrazom "odoslanie".

Spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar v rámci EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia. Spravodajská jednotka je povinná oznámiť do 10 dní vznik spravodajskej povinnosti Štatistickému úradu SR.

Zastupovanie a vypracovávanie štatistických hlásení Intrastat-SK